Om Friskolan Boken

Om Friskolan Boken

Friskolan Boken startade i augusti 2007.

På skolan går ca. 140 elever från förskoleklass till åk 6.

Vi har även ett fritidshem som består av tre olika avdelningar:

förskoleklass och åk 1, åk 2 och åk 3, åk 4-6.


Skolan har en allmän inriktning, d.v.s. den utgår från samma skollag

och läroplan som den kommunala skolan.

Skollagen säger att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Det gör vi genom att möta varje individ utifrån dennes förutsättningar men lika viktigt för oss är gruppens kraft.


I positiva, uppmuntrande grupper utvecklas individen så mycket mer. Att skapa denna anda i våra grupper ser vi som ett av våra viktigaste uppdrag och blir då också ett av våra starkaste medel att nå skollagens krav.

För att nå vår strävan har vi tre prioriterade områden.

Det första är de tre A:na.


Ansvar

Ansträngning

Artighet


Vi arbetar medvetet och kontinuerligt med att bryta ned dessa A till vardagliga och lärande situationer. Vi vill att eleverna ska se och förstå varför och vilka vinster de kan göra genom att ta ansvar, genom att anstränga sig och genom att vara artiga.

Det andra nyckelområdet är kärnämnena

(svenska, matematik och engelska).


För att kunna utveckla sitt lärande inom alla områden är kärnämnena grundläggande. Vi lägger stort fokus på att tidigt få läsande elever. Att lustläsa är ett av våra högst prioriterade mål.


Att ständigt utveckla undervisningen, att möta, stödja och utmana varje individ, att tidigt uppmärksamma och hjälpa elever med svårigheter - Det är centrala delar i vår syn på lärande.

Det tredje nyckelområdet är omvärldsintresse.


Att vara nyfiken på världen utanför sig själv skapar ett förhållningssätt till lärande som du har nytta av i alla sammanhang.

Är du nyfiken på omvärlden kan du lättare förstå olika sammanhang, du kan lättare sätta dig in i andra människors situationer och inte minst skapar nyfikenhet ännu mer nyfikenhet.


Denna nyfikenhet har de nytta av i sina vidare studier men vi vill också att de ska utveckla en förståelse för vår omvärld där de tar ställning för demokrati, jämställdhet, solidaritet och alla de goda värden som är viktiga i vårt samhälle.