Vår fritidsverksamhet på Boken

Bokens fritids har en verksamhet där ca 100 barn är inskrivna från förskoleklass till åk 6. Åldersgrupperna är fördelade i förskoleklass - åk 2 i en grupp och åk 3- 6 i en annan. Denna indelning är framförallt för att vi ska kunna rikta in våra aktiviteter till rätt åldersgrupp och för att begränsa antalet barn i de situationer vi befinner oss. Trots uppdelningen har vi många gemensamma möten både ute på vår skolgård och vid gemensamma aktiviteter.

En stor vinst hos oss är att personalen på fritids även jobbar under skoltid. Detta är viktigt för att vi ska kunna ha en god helhetssyn på varje barn och kunna tillgodose varje individs behov utifrån deras förutsättningar varje dag!

Fritids öppnar kl 6.00 och klockan 7.20 serveras det frukost i matsalen. Kl 7.45 är det utelek för alla till skolan börjar kl 8.10.

När skolan slutar kl 13.10 för de yngre barnen börjar fritidsverksamheten igen. Mellis serveras kl 14.15 för F-2 och kl 14.45 för 3-6. För de som är kvar lite längre på dagen serveras det frukt kl 16.30 och sen stänger fritids kl 17.30.

Vår grundläggande ambition är att vistelsen på fritidshemmet ska vara lustfylld, positiv och trygg. Barnen ska känna sig lyckade och glada när de går hem på eftermiddagen.

Alla som jobbar på vår skola utgår från att barns utveckling och lärande sker under hela dagen!

Våra övergripande mål är:

Vi ska uppnå detta genom att:

Lekens betydelse:

Leken har ett stort utrymme under barnens fritidsverksamhet.

"Det är i mötet mellan barn som lekskicklighet utvecklas. Därför är det vårt ansvar att skapa de bästa möjliga mötena!"

För oss personal innebär leken att vi jobbar med att utveckla:

inlevelse, kompromissförmåga, motorik, samarbete, bearbetning, koncentration, fantasi, empati, ordförråd, turtagning, kamratskap, skapande och påhittighet hos barnen. Även om de själva kanske snarare ser det som:

Men:
"Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala kompetens. Det är i leken barn får prova olika sociala roller och lägga grunden till sin
identitet. Det kan också handla om förmågan att kunna läsa av andra och försöka
förstå hur de tänker det vill säga att utveckla den empatiska förmågan."

                                                Ur Kvalitet i fritidshem, Skolverkets allmänna råd 2007